TTV Het Nootwheer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring. Het doel van deze privacyverklaring is om uit te leggen op welke wijze Het
Nootwheer persoonsgegevens gebruikt en welke maatregelen wij heeft genomen om de privacy van
persoonsgegevens te waarborgen.

Contactgegevens van de Vereniging:
https://www.nootwheer.nl
J.P. Sweelinckstraat 4a
1443 MA Purmerend
E-mailadres: [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Nootwheer verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij
verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Lidmaatschapsnummer
  • Bankrekeningnummer
  • Naam rekeninghouder

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Het Nootwheer verwerkt alleen persoonsgegevens van personen die jonger zijn dan 16 jaar na
toestemming van ouders of voogd. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
[email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Foto’s en video’s op onze website

Het Nootwheer plaatst foto’s en video’s op de website na toestemming van de personen op de
foto/video. Bij personen jonger dan 16 jaar is toestemming van ouders of voogd gevraagd. Als je er van
overtuigd bent dat wij zonder toestemming een foto/video waarop jij of een minderjarige waar je
ouder of voogd van bent herkenbaar in beeld hebben geplaatst, neem dan contact met ons op via
[email protected], dan verwijderen wij deze foto/video. Heb je wel toestemming gegeven en
wil je hierop terugkomen, dan kun je contact opnemen via [email protected] en verwijderen we
de foto/video. Foto’s en video’s mogen niet zonder toestemming van TTV Het Nootwheer gekopieerd of
gedeeld worden.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op
jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de
technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar
behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze
website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat
deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de
instellingen van je browser verwijderen.

Cookies van derden

Het Nootwheer gebruikt GoogleMaps om je onze locatie te tonen, en Facebook en Twitter om
berichtjes te plaatsten. Al deze partijen plaatsen hiervoor cookies op het moment dat je naar
GoogleMaps, Facebook of Twitter toegaat. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacy
verklaringen van deze partijen (die regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met je
(persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Waarvoor verwerkt Het Nootwheer persoonsgegevens

Als je lid wilt worden van Het Nootwheer hebben we je persoonsgegevens nodig. Met behulp van je
gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid en zorgdragen voor je verzekering.
Als je eenmaal lid van Het Nootwheer bent, dan willen we je goed van dienst zijn. We gebruiken je
naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over
lidmaatschap gerelateerde zaken.
Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van
administratieve processen rondom contributie, het versturen van Nootkreten enzovoort.
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Het Nootwheer gebonden aan de daarvoor geldende wet- en
regelgeving.

Geautomatiseerde besluitvorming

Het Nootwheer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen
door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van
Het Nootwheer) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om
statistische informatie zoals leden aantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren.
Daarnaast is het voor Het Nootwheer met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over
bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijke bepaalde
voorschriften.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het Nootwheer verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of te voldoen aan een wettelijke
verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van
je gegevens. Het Nootwheer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar
te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Het Nootwheer en heb je het recht op
gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou
genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar
op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk,
maar binnen vier weken, op je verzoek. Het Nootwheer wil je er tevens op wijzen dat je de
mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit

Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-
met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Het Nootwheer neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen
te gaan. Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van
misbruik, neem dan onmiddellijk contact op met Het Nootwheer via [email protected].

Wijzigingen privacy beleid

Het Nootwheer behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring.
Het verdient daarom aanbeveling om deze verklaring regelmatig in te kijken, zodat je van deze
wijzigingen op de hoogte blijft. De meest actuele versie kan altijd via de website worden
geraadpleegd.